Stadgar

stadgar-20100123.pdf

§ 1

Färjenäs Segel- och Motorbåtsklubb,bildad å allmänt sammanträde fredagen den 21 juli 1933 å MobergsBåtvarv, har till uppgift att befrämja seglings- och motorbåtssporten, samt att tillvarataga medlemmarnas intressen, vadsommar- och vinterplatser beträffar. 

§ 2

Varje väl känd person, som uppnåtten ålder av femton år och som förbinder sig att erkänna klubbensstadgar, äger rätt till inträde i klubben. Även medlemsmake/maka, sambo och omyndiga barn äger samma rättigheter sommedlem. Vid eventuellt röstningsförfarande äger dock en familjendast en röst.

 § 3

Person som önskar inträde iklubben, skall inlämna skriftlig ansökan som behandlas avstyrelsen. Styrelsen har mandat att välja in ny medlem efter attföreträdare från styrelsen har träffat den sökande utan att denmedlemssökande är närvarande vid ordinarie möte. 

§ 4

Medlem kan utnämnas tillhedersmedlem då något betydelsefullt och- eller en beståendeinsats har utförts för klubben. Utnämning av hedersmedlem sker vidårsmöte. Nomineringen lämnas som motion och skall betänkas avstyrelsen. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§ 5

Medlemsom genom sin vandel nedsätter klubbensanseende eller i övrigt skadar dess intressen, kan efter förut hosstyrelsen gjord anmälan på allmänt möte uteslutas.

§ 6

Avgifterna till klubben erlägges iform av inträdes- och årsavgift. Avgifternas storlek beslutas vidårsmöte. Avgift skall erläggas senast vid februari månad utgång.I rätt tid ej erlagd avgift kan enligt § 5 medföra att medlemuteslutes ur klubben.

§ 7

Medlem som inväljes på höstmöteerlägger endast inträdesavgift. Medlemmar som är till sjöss ellerav annan giltig anledning icke kunnat betala sina avgifter, kan fåbefrielse.

§ 8

Klubben avhåller minst 3 ordinariemöten varje kalenderår. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

§ 9

Klubbens angelägenheter omhänderhasav en styrelse, bestående av minst fem personer, för vilka skallfinnas minst två suppleanter. Samtliga ledamöter väljes växelvis(vartannat år) på två år enligt följande:

OJÄMNA ÅR väljes ordförande och sekreterare, övrig ledamot och en suppleant.

 JÄMNA ÅR väljes kassör, övrigledamot och en suppleant.

På årsmötet väljes även enklubbmästare för en tid av ett år och ingår i styrelsen med enordinarie plats.

På årsmötet kan även om såerfordras ytterligare ledamöter inväljas för en tid av ett år.Syftet är att erhålla kontinuitet i klubbens styrelsearbete genomnyrekrytering.

På årsmötet väljes för en tid avett år dessutom en valberedning på minst två personer varav en ärsammankallande.

Valet förrättas med slutna sedlar,om så påfordras.

§ 10

Vid årsmötet väljes på ett årtvå revisorer jämte en suppleant, vilkas uppgift är att granskaklubbens räkenskaper.

§ 11

Styrelse och revisorer avlämnarberättelse över det gångna räkenskapsåret (kalenderåret) vidårsmötet.

§ 12

För ändring av stadgar krävs 2/3majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skallvara årsmöte.

§ 13

Klubben kan ej upplösas, såvitt femmedlemmar säger sig vilja uppehålla densamma. Vid klubbensupplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfallaannan idrottslig verksamhet.